Изтокът, познат и непознат  http://iztoknazapad.com/wp-content/uploads/2012/03/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4.png

Към карта на сайта

Архив 2012-14    2015

Стр. 1.  2.

Как да научим  МА ДЖОНГ

Играта Ма джонг е популярна в Китай от стотици години, но никой не знае, къде са нейните корени. Предполага се, че първоначално е съществувала подобна игра с карти, в която по-късно картонените карти са заменени с двуслойни плочки. Лицевата им част е била изработвана от слонова кост, а гърбът – от бамбук. В сегашният си вид тези „карти” се изработват изцяло от пластмаса. Върху лицевата част на плочките са гравирани и оцветени фигурите, които определят тяхното значение. От онова време е останало и двойното наименованието на плочките – „карти”  или плочки.

В играта участват четирима играчи, но е възможно, въпреки че не е много желателно, да се играе от трима, даже и от двама играчи.

Целта на играта е първи да комплектуваш печеливша ръка и да затвориш играта, с което да я спечелиш. В една печеливша ръка, в най-общия случай, трябва да има четири тройки и един чифт, при общ брой на „картите” в нея четиринадесет. Какви са тези тройки и чифт ще бъде пояснено по-надолу.


  А. ПОДГОТОВКА ЗА ИГРАТА

 Продължителност на играта

Всяка игра се провежда в четири кръга, като във всеки кръг се играят по четири ръце.

 Условно определяне на посоките на игралната маса и кой да бъде Водещият на играта:

На четирите места на игралната маса се дават имената на четирите посоки на света (Изток, Юг, Запад, Север), което се означава със съответния маркер. След всяка ръка местата разменят имената си. В Примерната таблица по-долу е показан ротационния принцип по който става това.

Това, което е постоянно по време на четирите кръга от играта е разположението на играчите. Те си стоят на местата, сменят се имената на местата им (съответно маркерите).

В началото на играта, преди участниците да седнат на масата, се определя мястото на всеки от четиримата играчи. По броя на точките на два хвърлени зара се определя кой, къде да седне.

Мястото на Изток е и място на Водещия на играта. На когото се падне сбор от 5 или 9 точки – заема мястото  Е (Изток); ако се падне сбор от  3, 7 или 11 – W (Запад); ако се падне сбор от  2, 6 или 10 – S (Юг); ); ако се падне сбор от  4, 8 или 12 – N (Север). От дясната страна на Изток (Водещия) е Юг, от лявата Север, а отсреща – Запад.

При следващата ръка имената се променят. В следващата таблица са показани тези ротации по време на общо 16 ръце:

,

   * Играчът, мястото на когото, в резултат на ротацията след всяка ръка, стане Изток, по право e Водещ на играта.

 Преобладаващ вятър е чисто условно наименование на всеки от четирите кръга (с по четири ръце), от които се състои една пълна игра.

Посоките са условни (не са по компас). Играта върви обратно на часовниковата стрелка.

С всяко място е свързан Вятърът със същото име, като в случая той е „Собствен вятър” на мястото и съответно на играча, който седи на това място. По-надолу в текста е пояснено какво значение има „Собственият Вятър” при определяне на точките при завършване на ръката.

Аксесоари, необходими за играта:

 Зарове – два зара.    

Маркери за посоките върху игралната маса:

    Е (Изток)               W (Запад)               N (Север)             S (Юг)  

Жетони – за разплащане между игрите

Плочки – В комплекта от плочки за класическия (китайски или хонг-конгски) вариант на играта са включени 144 плочки, включително 8, така наречените „Цветя/Сезони”, които участват в разновидност на този вариант, която рядко се играе. Така че активни от тях са 136 плочки.

„Картите”, от сега нататък, когато става въпрос за фигурите върху плочките,  ще говорим не за плочки, а за „карти”, са обикновени и оньори.

 Обикновените „карти” са три „цвята”: Кръгчета”, „Бамбук” и Дзи”. Във всеки вид има по девет различни „карти”, които в „тестето” се повтарят четири пъти.

„Кръгчета“
„Бамбук“
„Дзи“

Оньорите са два „цвята”:  „Ветрове” и „Дракони”.

 „Ветровете” са четири – „Източен Вятър” , „Южен Вятър” , ”Западен Вятър”   и  „Северен Вятър”.  От всеки от изброените оньори има по четири „карти”.

 „Собствен „Вятър” С хвърлянето на зарове, както се спомена по-горе, се определя мястото на всеки играч на масата. Местата предварително условно са ориентирани по посоките на света. Мястото на Изток е мястото на Водещия (на играта). Неговият Собствен „Вятър е „Източният Вятър”, по същия начин на всеки е определено, според мястото му, кой е неговият „Собствен „Вятър”. При пресмятането на резултатите за конфигурация със участието на „Ветровете” печеливши са само тези от „Собствения вятър”.

„Драконите” са три – „Червен Дракон” , „Бял Дракон”  и „Зелен Дракон” .  От всеки от изброените оньори има по четири „карти”.

л

 Комплектоване на печеливша ръка

Най – общата дефиниция за печеливша ръка е: Ръка с четири тройки и един чифт. Четири тройки и един чифт при общ брой на „картите” четиринадесет.

Има едно изключение – когато всичките 14 „карти” са от един вид. Тогава тройките могат да бъдат по-малко от четири или изобщо да ги няма. Ще обсъдим това, когато му дойде времето.

И още едно изключение по отношение броя на „картите” в ръката. При наличието на „kong”, броят на „картите” е петнадесет. Какво е „kong”, ще бъде обяснено малко по-надолу.

Имаме чифт, когато комбинацията е от две еднакви „карти” от един вид . Могат да бъдат „карти” от всеки от петте цвята от двата вида – обикновени „карти” и оньори

,

 Тройката може да бъде:

поредица (chow)  (възходяща от три последователни „карти” от един вид)  (възможна е само при при обикновените „карти”);

терца (poong) (от три еднакви карти от един вид)  ;

 но може да бъде и

каре (kong)  (четири еднакви „карти” от един вид)  . „Карето” от еднакви „карти”, независимо  че се състои от четири плочки, се брои за три „карти”, но в действителност броят на плочките в печелившата ръка нараства на петнадесет.

,

 Разбъркване на плочките и изграждане на квадрат (крепостна стена) от тях.

Всичките 136 плочки добре се разбъркват. Всеки от играчите придърпва 34 плочки и ги подрежда в редичка по две една върху друга с гърба нагоре. Четирите редички се обединяват в квадрат. Квадрат, който напомня за крепостна стена (фиг.1).


фиг. 1

л

Определяне на мястото за отваряне врата в стената

Определянето на мястото за отваряне врата в стената става според сбора на две поредни хвърляния на два зара. (Става дума за място, откъдето ще се теглят плочки в хода на играта.)

Първи хвърля заровете Водещият. Ако сборът от хвърлянето е 5 или 9, негово право е да ги хвърли втори път. Ако не се случи така, продължава следващият S (Юг). Той трябва да получи отново сбор 2, 6 или 9. Ако и той не успее, следва W (Запад) – сбор от 3, 7 или 11 и накрая – N (Север) със сбор  4, 8 или 12.

Да предположим, че сборът от заровете при първото хвърляне на Водещия е 9, което му дава право да ги хвърли и втори път.  Сборът от втория път е 4. Сборът от двете поредни хвърляния е 13. Стената ще започне да се разваля от 13-тата купчинка от стената в ляво на Водещия, като се брои от дясно наляво. (По посока на часовниковата стрелка.)

Водещият взема тази купчинка от две плочки и още три плочки отляво, Останалите теглят по четири плочки вляво. Тегленето по една купчинка продължава, докато всички имат по 12 плочки, а водещият – тринадесет.

След което, теглят още по една плочка. Всички трябва да имат по тринадесет плочки с изключение на  Водещия, който има една плочка повече. Защо Водещият има една плочка повече, ще бъде обяснено по-късно.Тринадесет плочки са стандартният брой „карти” за всеки играч. 

Две плочки, наричат се „Свободни Карти” се поставят върху най отдалечения край на стената (фиг.2). Тяхната роля също ще бъде обяснена, когато му дойде времето.

                                    
фиг.2

             л

Б. ФОРМИРАНЕ НА  КОНФИГУРАЦИИ ОТ „КАРТИТЕ” И КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВША РЪКА

Както казахме, целта на играта е да се комплектува печеливша ръка. Това става като се изчистват последователно излишните плочки (според избраната стратегия на играча) и се  заместят с други, които ще комплектуват тройки (което ще рече: поредица, терца или каре) и един чифт.

Водачът (Изток) винаги започва първи, като изчиства плочката, която е в повече в ръката му и я поставя с лицето нагоре в заграденото пространство между стените. Ако нито един от останалите играчи не прояви интерес да я вземе (кога и как и защо се прави това ще бъде обяснено по-надолу), плочката се обявява за „мъртва” и се обръща с лицето надолу.

Изток изчисти плочка, но не взе плочка от стената, затова и неговите плочки сега са тринадесет!

След него Юг изтегля следващата по ред плочка от стената на мястото, където тя е отворена и изчиства една плочка по начина, по който го направи Изток, следва Запад, Север и отново Изток.

Най-общо в това се състои играта – вземаш плочка от стената, или изчистена от играча преди тебе (в случая се казва „плочка взета от масата”) и на свой ред изчистваш една плочка.

Има едно противоречие, стената се разваля (плочки се теглят) в посока на часовниковата стрелка, а плочки се чистят в обратна посока, но така е прието.

Както казахме малко по-горе  „карта”, за комплектуване на поредица, терца или четворка може да се вземе не само от стената, но това да бъде и изчистената непосредствено преди това плочка на предишния играч. Тази опция – когато става въпрос за комплектоване на поредица се нарича “chow”, на терца – poong”, а на четворка – “kong”.  Така, както се наричат и самите конфигурации.

Когато някой от играчите има в ръката си две поредни „карти” от един цвят, а играчът, който играе непосредствено преди него, изчисти „карта” от същия цвят, с която той може да комплектува поредица (“chow”), за да я вземе той трябва да обяви „чи!!” (или „чоу!”).

Но в случай, че същата плочка би могла да довърши комплектуването на печеливша ръка, каре или терца на някой от другите двама играчи, предимството да я вземе някой от тях е  в този ред (печеливша ръка – каре – терца).

Ако няма такива претенденти за плочката, обявилият „чи!” („чоу!”) взема  плочката, и комплектува поредица (“chow”).

Пример: Запад има 3-ка  и 4-ка от цвят „Дзи”. Юг изчиства 5-ца от същия цвят. Запад взема  плочката, и подрежда поредицата от „Дзи” до другите изправени плочки пред себе си, като поредицата е с  лицето нагоре. След което изчиства на свой ред плочка.

 

Ред е на Север да продължи играта.

Комплектуваните с изчистени плочки тройки (поредици, терци и карета), се поставят пред играча с лицето нагоре, за да се различават от тези, комплектувани от стената.

При изчисляването на точките от комбинациите, тези, които са комплектувани от стената, получават двойно повече точки.

Когато играч има чифт и иска да комплектува терца („poong”) с „карта”, изчистена от някой от играчите, които са преди него, той незабавно обявява „панг!” и може да я вземе, (при условие, че друг не я иска за да обяви Печеливша ръка или “kong”).

Пример: Изток има два „Бели Дракона” в ръка, когато Юг изчиства друга плочка „Бял Дракон”. Изток веднага казва „панг !“, взема  плочката, и подрежда трите  „Бели Дракона” до другите си изправени плочки пред себе си, но терцата е с  лицето нагоре.                     

Имайте предвид, че след Юг наред е Запад, след него Север и едва тогава Изток. Но те са прескочени и след като Изток изчисти една плочка (за да му станат триндадесет), наред е отново Юг.

При “kong” се комплектува каре, при положение, че в ръката има вече комплектувана терца („poong”). Процедурата е както при обявяване на „poong”, с тази разлика, че преди да изчисти плочка играчът обявил „конг!” трябва да вземе и една от „Свободните карти” в края на стената (както отбелязахме по-горе,  карето се състои от четири плочки, но се брои за три „карти”).

При комплектуването на карето има три възможности: да е комплектувано с плочки от стената – това е „Затворен kong”; с две изчистени плочки – „Отворен kong” и с една плочка от стената и една изчистена, което пак е „Отворен kong”. Разликата при втория и третия случай е че при втория случай и четирите плочки се подреждат с лицето нагоре, а при третия само двете от тях.

Пример: Север разполага с три плочки, 5-ци  от цвят „Бамбук” в ръка, когато Запад  изчиства 5-ца от същия цвят. Север веднага обявява „Конг!“, взема изчистената плочка, подрежда карето при останалите плочки пред себе си и преди да изчисти плочка, взема една от „Свободните Карти”. Изток продължава играта.

При нашия пример допускаме, че първоначалния „poong” е с плочки от стената.

И още едно уточнение. Всеки от играчите може с предимство да вземе изчистената плочка за да комплектува чифт, с който да завърши печелившата си ръка (четири тройки + един чифт).

Ако никой не желае изчистената плочка, тя се счита „мъртва” и се обръща с лицето надолу върху масата.

.

Обобщение на предимството при вземането на изчистена плочка

1 Обявяването на „конг!” или „панг!” има предимство пред „чи!”.
2 Обявяването на „ма джонг!” има абсолютно предимство.
3 Ако двама или трима играчи обявят едновременно „ма джонг” (ху!), предимство има този, който е по-близо отдясно (обратно на часовниковата стрелка) на този, който е изчистил плочката.

.

 Оформяне на печеливши комбинации от стената

Когато оформите „poong” или  „chow” с плочка взета от стената, не сте длъжни да го обявявате. Това би ви лишило от  известно стратегическо предимство.

В случая на „kong” трява да теглите „Свободна карта” от стената и се налага да го обявите.

Това се налага да направите и в случая, когато в началото на играта се получи при вас „kong” серви. Когато дойде вашия ред вземате една плочка от стената, където тя е отворена и втора плочка от „Свободните карти”, след което изчиствате една плочка.

,

 Обявяване „ма джонг!” (или за по-кратко „ху!”).

Играта, ще повторим, продължава докато един от играчите обяви „ху!” („ма джонг!”). Комплектувал е печеливша ръка. Тя трябва да съдържа четири тройки и един чифт. По изключение, може да съдържа и по-малко тройки, но в този случай всичките четиринадесет „карти” трябва да са от един вид. След което играта се затваря и се пристъпва към пресмятане на резултата.

Когато изтеглите от стената плочката, която ви е необходима да комплектовате печеливша ръка, също обявявате „ху!” („ма джонг!”).

Непосредствено след това показвате „картите” от печелившата си ръка на другите играчи, за да се видят от какъв вид  са тройките и  да се пресметнат точките.

Забележете, когато вземате финалната си плочка, за да завършите печеливша ръка (изчистена преди това  или взета от стената), не чистите плочка.

В случай че няма комплектувана печеливша ръка между играчите, а от стената са останали само седем купчинки (14 плочки) включително „Свободните „Карти”   на края на стената, играта се смята за игра с равен резултат и затова точки не се броят и не се излъчва победител.

,

В. ПРЕСМЯТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

 Уговорки, които се правят преди началото на „мача”:

 Да се увеличи ли размерът на бонусните точки  от 10 на 20 и повече ?

Каква да бъде стойността на всяка точка в парично изражение?

Да се дават ли две точки за последна извадена плочка от стената?


 Общи положения при отчитане на резултата след обявяване на печеливша ръка.

След като играч комплектува печеливша ръка, играта се затваря и всеки от играчите трябва да постави хоризонтално своите „карти”   с лицето нагоре и да пресметне своите точки.  Победителят (комплектувалият печеливша ръка),  получава точките на останалите трима играчи. Обикновено разплащането по време на играта става с жетони.

Броят на точките във всяка конфигурация и условията за дублирането им са обобщени в  Таблици за пресмятане на резултата, които са дадени по надолу в това ръководство.

 Пресмятане на резултата:

Резултатът от  играта се изразява в точки и в последващо дублиране, еднократно или многократно, на точките в резултата. При пресмятане на резултата трябва последователно да анализираме печелившата си ръка, за да не пропуснем точки в своя полза. Тъй като всеки играе сам за себе си, всеки трябва добре да си отваря очите.

Максималният брой точки, които може да получи печеливша ръка е 300. Ако в резултат на пресмятането резултатът надхвърли 300, точките над 300 се смятат невалидни.

Като приложение в края на ръководството са показани девет примера на печеливши ръце, придружени с подробен анализ, как се пресмятат точките и на какво основание.

В таблиците по-долу са изброени всички възможни положения, при които се присъждат точки или дублиране на резултата.

 Ако комплектуваната печеливша ръка е като описаните  по-долу, печелите от:

Както се вижда от наименованието им, тези 10 точки са неотменимо в основата на пресмятания резулта на печелившата ръка.

 Както ще видите от таблиците по-долу, поредиците, за разлика от терците и каретата не носят точки. Ако в ръката има четири поредици, точките за поредиците ще бъдат нула. Затова се дават 10 бонусни точки, които се прибавят към базисните.

 Когато се дава право на дублиране на печелившата ръка тя трябва задължително да бъде:
–         от четири тройки от обикновени карти от един вид, и една двойка от еднакви оньори.
–         от четири тройки, част от които са от обикновени карти от един вид, а останалите  от оньори, които допълват бройката до четири и двойка от еднакви оньори.
–         от един вид обикновени карти, включително и двете карти, които не участват в четирите тройки;

Дублиране три пъти под ред означава: n х 2 х 2 х 2

 Ако имаме комплектувани такива комбинации при оньорите , печелим от:

 * първата стойност е когато поредицата е от комплектувана с плочка от масата, а втората – от стената

** точки се прибавят само ако „Вятърът”, от който е чифтът, терцата или карето, е „Собствен Вятър” за играча.

*** дублира се резултатът само ако „Вятърът”, от който е терцата или карето, е „Собствен Вятър” за играча.

Ако имаме комплектувани такива комбинации при обикновените „карти” , печелим от:

* първата стойност е когато поредицата е от комплектувана с плочка от масата, а втората – от стената

И при обикновените „карти” точките са различни във всяка позиция в зависимост, как е комплектована комбинацията – от масата или от стената.

Комбинациите с единици и девятки носят двойно повече точки от тези с останалите числа (от две до осем).

,

,

              ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ

 

пример 1  

.

пример 2

               .          


пример 3  

* Прибавили сме 2 точки за двойка от оньори „Западен Вятър”, защото сме приели, че това е „ Собственият Вятър” на играча спечелил играта.

.

пример 4 

          ,                 

пример 5 

Ръката по-горе носи на победителя максимален брой точки (300).

  .

пример 6 

Не сме прибавили 2 точки за двойка от оньори „Северен Вятър”, защото сме приели, че това не е  „Собственият Вятър” на играча спечелил играта.

,

пример 7  

*Прибавили сме точки и сме дублирали за терца от оньори „Южен Вятър”, защото сме приели, че това е „ Собственият Вятър” на играча, спечелил играта.

.

пример 8  

Печелившата ръка в този пример е изключението от правилото „три тройки и един чифт” като условие за комплектуване на печеливша ръка.  Приема се, че това е комплектувана печеливша ръка, защото е съставена от „карти” от един вид (цвят).

,

пример 9

,

                                                  съставил Shi-jian

Качено на сайта iztoknazapad.com на 19.03.2012

 

Към „изтокът, познат и непознат 2012-14″   
Към карта на сайта
/ към началото на страницата